RR-5SM

ویژگی های محصول

– ورق داخلی به شکل 5 گام

– ورق داخلی گالوانیزه پیش رنگ شده و ورق بیرونی غشای PVC می باشد

– تولید با گزینه های انتخابی متنوع برای رنگ

– قابل استفاده در ساختمان هایی که به ایمنی در برابر آتش نیاز دارند

– کاربرد در سقف های تراس و سقف های با شیب کمتر از 5 درصد

– عملکرد در مقابل آتش براساس TS EN 13501-1 عبارت است از :

B-s1;d0 برای پانل های سقفی با عایق پشم سنگ

– انعطاف پذیری تولید در هر طول خواسته شده بین 2 الی 12 متر

– گزینه های انتخابی برای ضخامت هسته عبارت اند از :

50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 میلیمتر

– گزینه های انتخابی ضخامت غشای PVC می تواند 1/2 میلیمتر یا 1/5 میلیمتر باشد

– بر اساس استاندارد TS EN 14509 مقادیر U در محدوده 0/23 الی 6249 W/m2K بسته به ضخامت پانل قرار دارند

– امکان انتخاب عایق های پلی اورتان (PUR) و پلی ایزوسیانات (PIR) در کنار عایق پشم سنگ

ساندویچ پانل سقفی 5 گام غشایی پشم سنگ 4

مکانهای مورد کاربرد

ساندویچ پانل سقفی 5 گام غشایی پلی اورتان 6

گواهینامه های کیفیت

ساندویچ پانل سقفی 5 گام غشایی پلی اورتان 5

جدول ویژگیهای فیزیکی

جدول بارگذاری