فلاشینگهای سقف

تیزی شعاعی سه گام

پروفیل تیزی شعاعی - 3 گام

تیزی شعاعی پنج گام

پروفیل تیزی شعاعی - 5 گام

رو تیزی

پروفیل رو تیزی

زیر تیزی

پروفیل زیر تیزی

آبچکان لبه سقف

پروفیل آبچکان لبه سقف

لبه عرضی شیروانی

پروفیل لبه عرضی شیروانی

درپوش جان پناه

پروفیل درپوش جان پناه

فلاشینگهای دیوار

آبچکان

پروفیل آبچکان

گوشه بیرونی

پروفیل گوشه بیرونی

گوشه داخلی

پروفیل گوشه داخلی

اتصال سقف و دیوار

پروفیل اتصال سقف و دیوار

اتصال درز پانلهای افقی

پروفیل اتصال درز پانلهای افقی

پانل گوشه

پانل گوشه

فلاشینگهای سردخانه

گوشه بیرونی سردخانه

پروفیل گوشه بیرونی سردخانه

گوشه داخلی سردخانه

پروفیل گوشه داخلی سردخانه

کف سردخانه

پروفیل U کف سردخانه

آویز سقف

آویز سقف اتاقهای سردخانه

فلاشینگهای اتاق تمیز (کلین روم)

کرو

پروفیل کرو پی وی سی

کنج

پروفیل آلومینیومی کنج بیرونی برای پانل 4 سانت